ഹൈഡ്രോളിക് ബട്ട് ഫ്യൂഷൻ മെഷീൻ

 • RDH-Smart250/110 ഹൈഡ്രോളിക് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ

  RDH-Smart250/110 ഹൈഡ്രോളിക് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ

  1- ഹൈഡ്രോളിക് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പൈപ്പുകളുടെ ബട്ട് ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിങ്ങിനും നിർമ്മാണ സൈറ്റിലോ വർക്ക് ഷോപ്പിലോ PE, PP, PVDF എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഫിറ്റിംഗുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.——————————————————————————————————————————&.. .
 • RDH1600/1200 ഹൈഡ്രോളിക് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ

  RDH1600/1200 ഹൈഡ്രോളിക് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ

  1- നിർമ്മാണ സൈറ്റിലോ വർക്ക് ഷോപ്പിലോ PE,PP, PVDF എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് പൈപ്പുകളുടെയും ഫിറ്റിംഗുകളുടെയും ബട്ട് ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിങ്ങിന് അനുയോജ്യം.—————————————————————————————————————————— ———&#...
 • RDH-Smart315/90 ഹൈഡ്രോളിക് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ

  RDH-Smart315/90 ഹൈഡ്രോളിക് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ

  1- ഹൈഡ്രോളിക് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പൈപ്പുകളുടെ ബട്ട് ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിങ്ങിനും നിർമ്മാണ സൈറ്റിലോ വർക്ക് ഷോപ്പിലോ PE, PP, PVDF എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഫിറ്റിംഗുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.——————————————————————————————————————————&.. .
 • RDH-പോളോ 160 ഹൈഡ്രോളിക് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ

  RDH-പോളോ 160 ഹൈഡ്രോളിക് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ

  1- ഹൈഡ്രോളിക് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പൈപ്പുകളുടെ ബട്ട് ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിങ്ങിനും നിർമ്മാണ സൈറ്റിലോ വർക്ക് ഷോപ്പിലോ PE, PP, PVDF എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഫിറ്റിംഗുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.——————————————————————————————————————————&.. .
 • RDH-Polo200/63 ഹൈഡ്രോളിക് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ

  RDH-Polo200/63 ഹൈഡ്രോളിക് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ

  1- ഹൈഡ്രോളിക് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പൈപ്പുകളുടെ ബട്ട് ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിങ്ങിനും നിർമ്മാണ സൈറ്റിലോ വർക്ക് ഷോപ്പിലോ PE, PP, PVDF എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഫിറ്റിംഗുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.——————————————————————————————————————————&.. .
 • RDH-Polo250/110 ഹൈഡ്രോളിക് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ

  RDH-Polo250/110 ഹൈഡ്രോളിക് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ

  1- ഹൈഡ്രോളിക് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പൈപ്പുകളുടെ ബട്ട് ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിങ്ങിനും നിർമ്മാണ സൈറ്റിലോ വർക്ക് ഷോപ്പിലോ PE, PP, PVDF എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഫിറ്റിംഗുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.——————————————————————————————————————————&.. .
 • RDH450/200 ഹൈഡ്രോളിക് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ

  RDH450/200 ഹൈഡ്രോളിക് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ

  1- നിർമ്മാണ സൈറ്റിലോ വർക്ക് ഷോപ്പിലോ PE,PP, PVDF എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് പൈപ്പുകളുടെയും ഫിറ്റിംഗുകളുടെയും ബട്ട് ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിങ്ങിന് അനുയോജ്യം.—————————————————————————————————————————— ———&#...
 • RDH-Polo315/90 ഹൈഡ്രോളിക് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ

  RDH-Polo315/90 ഹൈഡ്രോളിക് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ

  1- ഹൈഡ്രോളിക് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പൈപ്പുകളുടെ ബട്ട് ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിങ്ങിനും നിർമ്മാണ സൈറ്റിലോ വർക്ക് ഷോപ്പിലോ PE, PP, PVDF എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഫിറ്റിംഗുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.——————————————————————————————————————————&.. .
 • RDH500/315 ഹൈഡ്രോളിക് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ

  RDH500/315 ഹൈഡ്രോളിക് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ

  1- ഹൈഡ്രോളിക് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പൈപ്പുകളുടെ ബട്ട് ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിങ്ങിനും നിർമ്മാണ സൈറ്റിലോ വർക്ക് ഷോപ്പിലോ PE, PP, PVDF എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഫിറ്റിംഗുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.——————————————————————————————————————————&.. .