ഫുൾ-ഓട്ടോമാറ്റിക് സാഡിൽ ഫ്യൂഷൻ മെഷീൻ

 • MRH-A1200 സാഡിൽ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ

  MRH-A1200 സാഡിൽ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ

  1- ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പിൽ PE കുറയ്ക്കുന്ന ടീ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യം.വെൽഡിങ്ങിന്റെയും ടേപ്പിംഗിന്റെയും സംയോജിത പ്രവർത്തനം അതിനെ മുഴുവൻ ഫാബ്രിക്കേറ്റിംഗ് പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.——————————————————————————————————————————————————————————————————————————. ..
 • MRH-A1800 സാഡിൽ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ

  MRH-A1800 സാഡിൽ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ

  1- ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പിൽ PE കുറയ്ക്കുന്ന ടീ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യം.വെൽഡിങ്ങിന്റെയും ടേപ്പിംഗിന്റെയും സംയോജിത പ്രവർത്തനം അതിനെ മുഴുവൻ ഫാബ്രിക്കേറ്റിംഗ് പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.——————————————————————————————————————————————————————————————————————————. ..
 • MRH-A630 സാഡിൽ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ

  MRH-A630 സാഡിൽ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ

  1- ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പിൽ PE കുറയ്ക്കുന്ന ടീ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യം.വെൽഡിങ്ങിന്റെയും ടേപ്പിംഗിന്റെയും സംയോജിത പ്രവർത്തനം അതിനെ മുഴുവൻ ഫാബ്രിക്കേറ്റിംഗ് പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.——————————————————————————————————————————————————————————————————————————. ..