ആർച്ച് സർഫേസ് കട്ടർ

 • MQJ315 ആർച്ച്ഡ് സർഫേസ് കട്ടർ

  MQJ315 ആർച്ച്ഡ് സർഫേസ് കട്ടർ

  1- വർക്ക്ഷോപ്പിൽ PE റിഡ്യൂസിങ് ടീ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ പ്രധാന പൈപ്പ് ഉപരിതലത്തിനനുസരിച്ച് കമാനാകൃതിയിലുള്ള പൈപ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ അനുയോജ്യം ———————————————————————— ————————————————————————...
 • MQJ630 ആർച്ച്ഡ് സർഫേസ് കട്ടർ

  MQJ630 ആർച്ച്ഡ് സർഫേസ് കട്ടർ

  1- വർക്ക്ഷോപ്പിൽ PE റിഡ്യൂസിങ് ടീ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ പ്രധാന പൈപ്പ് ഉപരിതലത്തിനനുസരിച്ച് കമാനാകൃതിയിലുള്ള പൈപ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ അനുയോജ്യം ———————————————————————— ————————————————————————...
 • MQJ1000 ആർച്ച്ഡ് സർഫേസ് കട്ടർ

  MQJ1000 ആർച്ച്ഡ് സർഫേസ് കട്ടർ

  1- വർക്ക്ഷോപ്പിൽ PE റിഡ്യൂസിങ് ടീ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ പ്രധാന പൈപ്പ് ഉപരിതലത്തിനനുസരിച്ച് കമാനാകൃതിയിലുള്ള പൈപ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ അനുയോജ്യം ———————————————————————— ————————————————————————...